GM gözükdirijisiz işleýän okuw awtoulagyny patentledi

GM gözükdirijisiz işleýän okuw awtoulagyny patentledi

General Motors konserni ulag sürmegi öwretmäge niýetlenen gözükdirijisiz işleýän awtoulagy patentlemek isleýär. Degişli sargyt ABŞ-yň Patentler we haryt nyşanlary boýunça ofisiniň bazasynda ýerleşdirilen. Resminamada görkezilişine görä, awtonom ulag serişdesi ulag sürmegi öwrenýäniň başarnyklaryna baha berip bilýär we adama desti, akseleratoryň pedallaryny we tormozy dogry dolandyrmany öwretmek bilen, hakyky wagt ýagdaýynda onuň bilen aragatnaşyk saklaýar. 

Okuwçynyň başarnyklary kämilleşdigisaýy, "elektron gözükdiriji" kem-kemden oňa erkin hereket etmäge mümkinçiligi artdyrýar we gitdigiçe täze-täze funksiýalary özbaşdak ýerine ýetirmäge ygtyýar berýär.
GM-niň şeýle awtoulaglarynyň artykmaçlyklarynyň içinde okuwyň bahasynyň arzan düşmegini we gözükdirijileriň sanynyň azalmagyny agzaýarlar. Okuwçynyň üstünligini awtonom ulagda oturdylan dürli datçikleriň görkezijileri arkaly bahalandyrmak göz öňünde tutulýar.