Ýagşymyradow Karwalýo bilen «bakyşlaryň duelini» geçirdiler

Ýagşymyradow Karwalýo bilen «bakyşlaryň duelini» geçirdiler

Garyşyk göreşiň türkmen wekili Döwletjan Ýagşymyradow we braziliýaly Rafael Karwalýo 16-njy aprele geçilýän gije boljak Bellator 277 ýaryşynyň öň ýanynda «bakyşlaryň duelini» geçirdiler. Söweş ABŞ-da San-Hose şäherindäki «Es-Eý-Pi-sentr» arenasynda geçiriler.

Döwletjan Ýagşymyradow söweşden öň agram çekilşligi üstünlikli geçdi. Ol 93,1 kg agram görkezip, ýarym agyr agram kategoriýasynyň talap edilýän çägine bardy.
Ýagşymyradow-Karwalýo tutluşygyny, şeýle hem Bellator 277-niň beýleki ähli ýaryşlaryny Älem TV hemra telewideniýesinde elýeterli bolan Setanta Sports teleýaýlymynda görmek bolýar. Ýaryşa şeýle hem Bellator-yň You Tube-daky resmi ýaýlymyndan tomaşa edip bolar. Ýaryş agşamynyň deslapky tutluşyklary aşgabat wagty bilen 04:00-da başlanýar. Esasy tutluşyklar 07:25-e meýilleşdirildi.  
Öň habar berşimiz ýaly, şikes alanlygy zerarly Döwletjanyň ilki garşydaşy Toni Jonson söweşden ýüz öwürdi, oňa derek türkmen pälwanyna garşy Bellator-yň öňki çempiony braziliýaly Rafael Karwalýo çykar.
Döwletjan Ýagşymyradow professional karýerasynyň dowamynda 24 söweş geçirip, 18 ýeňiş (15-si wagtyndan öň) gazandy. Ýeňişleriň 11-si nokaut, 4-si sabmişen we biri eminleriň karary bilen gazanyldy. Bu söweş Döwletjan üçin Bellator-da üçünji söweş bolar. Ondan öň Döwletjan Bellatorda Kori Anderson we Karl Albrektsson bilen duşuşdy. 
Türkmen pälwanynyň garşydaşy Karwalýonyň hasabynda garyşyk söweşlerde 22 sany duşuşyk geçirip, 16 ýeňiş we 6 ýeňliş bar.