Merkezi Aziýa ýurtlarynyň zenanlarynyň nobatdaky onlaýn duşuşygy geçirildi

Merkezi Aziýa ýurtlarynyň zenanlarynyň nobatdaky onlaýn duşuşygy geçirildi

12-nji aprelde sanly ulgam arkaly Merkezi Aziýa ýurtlarynyň zenanlarynyň nobatdaky iş maslahaty geçirildi. Maslahat ýurdumyzyň 2022-nji ýylda Merkezi Aziýa ýurtlarynyň zenanlarynyň dialogynda başlyklyk etmeginiň çäklerinde guraldy. Duşuşyga Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň Başlygy, Merkezi Aziýa döwletlerinden dialoga agzalar hem-de Birleşen Milletler Guramasynyň degişli edaralaryndan wekiller gatnaşdylar.

Maslahatyň gün tertibine bu düzümiň işiniň ýyllyk meýilnamasy we Düzgünnamasy bilen bagly meseleler girizildi. Çykyşlarda 2020-nji ýylyň dekabr aýynda BMG-niň Ösüş maksatnamasynyň hem-de BMG-niň Merkezi Aziýa üçin öňüni alyş diplomatiýasy boýunça sebit merkeziniň goldaw bermeginde döredilen dialogyň esasy maksadynyň dürli ulgamlarda köpugurly hyzmatdaşlygy ilerletmäge gönükdirilen hemmetaraplaýyn sebit gatnaşyklaryny ösdürmekden ybaratdygy bellenildi.

Geljekki döwür üçin meýilnamalar barada aýdyldy hem-de zenanlaryň syýasy işleri, şol sanda parahatçylyk we howpsuzlyk, ykdysady mümkinçiliklerini artdyrmak, olaryň Merkezi Aziýa ýurtlarynda hukuklaryny hem-de bähbitlerini goramak meselelerinde syýasy işleri babatda dürli çäreleri geçirmek teklip edildi. Hususan-da, Türkmenistanyň dialogda başlyklyk edýän döwründe alnyp baryljak işlere aýratyn üns berildi.