Şu ýyl Türkmen bedewiniň milli baýramy Balkanda geçiriler

Şu ýyl Türkmen bedewiniň milli baýramy Balkanda geçiriler

Türkmenistanda şu ýyl Türkmen bedewiniň milli baýramynyň esasy dabaralary Balkan welaýatynda giňden guralar. Bu barada 11-nji aprelde geçirilen iş maslahatynda Prezident Serdar Berdimuhamedow aýtdy hem-de meýilleşdirilen çäreleriň ýokary guramaçylyk derejesiniň üpjün edilmelidigini belledi.

Hususan-da, iş maslahatynda Balkan welaýatynyň häkimi T.Atahallyýew Türkmen bedewiniň milli baýramy mynasybetli meýilleşdirilýän baýramçylyk çärelerini guramaçylykly geçirmäge taýýarlyk görlüşi barada hasabat berdi.

Ýeri gelende nygtasak, Türkmen bedewiniň baýramy 1992-nji ýyldan bäri milli senenama laýyklykda, her ýylyň aprel aýynyň soňky ýekşenbesinde bellenilýär. Däp bolşy ýaly, baýramçylyk çäreleri ýurduň ähli sebitlerinde giňden ýaýbaňlandyrylýar. Ýöne soňky ýyllardan bäri bu baýramçylygyň esasy çäreleri belli bir welaýatda geçirilýär. Meselem, 2020-nji ýylda Türkmenabat, 2021-nji ýylda Mary şäherleri Türkmen bedewiniň milli baýramynyň geçirilýän esasy ýeri boldy.