Makron we Le Pen Fransiýanyň prezidentiniň saýlawlarynyň ikinji tapgyryna çykdylar

Makron we Le Pen Fransiýanyň prezidentiniň saýlawlarynyň ikinji tapgyryna çykdylar

"Respublika, öňe!" partiýasynyň wekili, Fransiýanyň häzirki prezidenti Emmanuel Makron we "Milli birleşik" ultrasagçy partiýasynyň baştutany Marin Le Pen 24 aprelde ýekşenbe güni geçiriljek prezident saýlawlarynyň ikinji tapgyryna geçdiler diýip, BFM TV habar berýär.

Elabeniň pikir soraşmasyna laýyklykda, Makron birinji tapgyrda sesleriň 28,5%-ni, Le Pen bolsa 24,2%-ni alýar. Figaro gazeti Makron birinji tapgyrda sesleriň 28,6%-ni alar we ikinji ýeri bolsa, sesleriň 24,4%-ni alyp, Le Pen eýelär diýip çaklady. Üçünji ýere "Boýunegmezek Fransiýa" çepçi partiýasynyň baştutany Žan-Lýuk Melaşon eýe boldy, Elabeniň maglumatlary boýunça, ol sesleriň 20,2%-ni aldy.  Beýleki dalaşgärlere sesleriň on göterimindenem azy düşdi. 
Fransiýanyň prezidenti ählumumy, göni we gizlin ses bermek arkaly bäş ýyl möhlet bilen saýlanylýar we bir gezek täzeden saýlanyp bilýär.
Makron bilen Le Pen 2017 ýylda geçen prezident saýlawlarynda-da ikinji tapgyry geçipdiler. Ikinji tapgyrda saýlawçylaryň 66,10% sesini alyp, Makron ýeňipdi.