Türkmenistanyň Prezidentiniň oba hojalyk meseleleri boýunça geňeşçisi bellenildi

Türkmenistanyň Prezidentiniň oba hojalyk meseleleri boýunça geňeşçisi bellenildi

Serdar Berdimuhamedow Annageldi Ýazmyradowy Türkmenistanyň Prezidentiniň oba hojalyk meseleleri boýunça geňeşçisi belledi. Degişli karar döwlet Baştutany anna güni Hökümet mejlisiniň barşynda gol çekdi.

Annageldi Ýazmyradow bu ugurda uly tejribä eýe. Ol 2008-2019-njy ýyllarda ýolbaşçy wezipelerde, şol sanda wise-premýer, oba we suw hojalyk ministri, Ahal welaýatynyň häkimi wezipelerinde işledi.