Aşgabatda Serdar Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda welosipedli ýöriş geçirildi

Aşgabatda Serdar Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda welosipedli ýöriş geçirildi

Şu gün – 7-nji aprelde Türkmenistanda, asylly däbe görä, Bütindünýä saglyk güni bellenildi. Bu halkara çärä bagyşlanyp, köpçülikleýin welosipedli ýöriş geçirildi. Oňa Prezident Serdar Berdimuhamedow gatnaşdy. 

Ir bilen paýtagtymyzdaky «Welosiped» binasynyň ýanynda döwlet Baştutany köpçülikleýin welosipedli ýörişe badalga berdi. Döwlet Baştutanynyň göreldesine eýerip, ýörişe gatnaşyjylar agzybirlik bilen herekete başladylar.

Ýokary ruhubelentlikde badalga alan köpçülikleýin welosipedli ýörişiň geçirilýän ýolunyň ugry boýunça sungat ussatlarynyň aýdym-saz we tans toparlarynyň çykyşlary guraldy. Ýaz paslynyň jana tenekar howasy, paýtagtymyzyň giň şaýollaryna bezeg berýän çüwdürimlerdir dürli görnüşli güller, sungat ussatlarynyň ajaýyp owazlary ýörişe gatnaşyjylara ruhubelentlik paýlady.

Aşgabat şäheriniň esasy köçeleri boýunça guralan köpçülikleýin çäre ýurdumyzyň Baş meýdançasynyň ýanynda tamamlandy.