Hindistanyň Prezidenti taryhda ilkinji gezek Türkmenistana sapar bilen gelýär

Hindistanyň Prezidenti taryhda ilkinji gezek Türkmenistana sapar bilen gelýär

 Hindistan Respublikasynyň Prezidenti Türkmenistanda döwlet sapary bilen bolar. Oňa taýýarlyk görmek boýunça alnyp barylýan işler barada 31-nji martda geçirilen Hökümet mejlisinde Türkmenistanyň Prezidentiniň Diwanynyň Döwlet protokoly we halkara gatnaşyklar bölüminiň müdiri S.Muhammetdurdyýew hasabat berdi.

Bellenilişi ýaly, ýokary derejedäki türkmen-hindi gepleşikleriniň netijeleri boýunça ikitaraplaýyn özara bähbitli hyzmatdaşlygyň kadalaşdyryjy hukuk binýadyny pugtalandyrmaga, gatnaşyklaryň mundan beýläk-de giňeldilmegi üçin ygtybarly esasyny üpjün etmäge gönükdirilen resminamalaryň toplumyna gol çekmek göz öňünde tutulýar.

Döwlet Baştutany Serdar Berdimuhamedowyň garamagyna öz içine medeni çäreleri hem alýan saparyň maksatnamasy hödürlenildi. Maksatnamada göz öňünde tutulan çäreler belent mertebeli myhmana hem-de onuň ýanyndaky wekiliýetiň agzalaryna türkmen paýtagtynyň ajaýyp ýerleri, mähriban halkymyzyň baý milli mirasy bilen tanyşmaga mümkinçilik berer.

Ýeri gelende bellesek, Ram Nath Kowindiň nobatdaky sapary Hindistanyň Prezidentiniň taryhda Türkmenistana amala aşyran ilkinji sapary bolar.