Şanhaýda soňky iki ýylda iň uly lokdaun girizildi

Şanhaýda soňky iki ýylda iň uly lokdaun girizildi

Hytaýyň Şanhaý şäherinde COVID-19 keseli sebäpli duşenbe gününden soňky iki ýylda iň uly lokdaun başlandy. Bu barada Associated Press agentligi habar berýär. 

Şanhaýdaky lokdaun iki tapgyra bölner we 2019-njy ýylda koronawirusyň ýüze çykarylan ýeri bolan Uhandaky lokdaundan bäri Hytaýda iň güýçlüsi bolar. Birinji tapgyryň dowamynda duşenbe gününden anna gününe çenli Şanhaýyň Pudun ykdysady sebiti we onuň töweregindäki ýerler ýapylar. Ikinji tapgyr anna güni başlap, Şanhaýyň Huanpu derýasyndan günbatara tarap merkezi böleginde lokdaun yglan ediler. 
Bu döwürlerde ýaşaýjylar öýlerinde galmaly bolarlar, işi zerur hasaplanmaýan ofisler we kärhanalar ýapylar, jemgyýetçilik ulaglarynyň işi bolsa togtadylar. Şeýle-de, lokdaun wagty şäherde COVID-19 üçin köpçülikleýin barlaglar geçiriler.
Ýekşenbe güni Şanhaýda 3,5 müň töweregi adam koronawirus üçin položitel barlag tabşyrdy, olaryň diňe 50-sinde COVID-19-yň alamatlary ýüze çykaryldy. Hytaýda keseliň alamatsyz ýüze çykarylan hadysalary tassyklanan kesel hadysalary hasaplanmaýar.