Bitcoin 8%, Ethreum 10%, Cardano — 30% diýen ýaly gymmatlady

Bitcoin 8%, Ethreum 10%, Cardano — 30% diýen ýaly gymmatlady

Russiýada maýninge häli bu güne çenli kanuny rugsat bermän gelýärler, emma maýnerleriň özi bu hepde ýokary girdeji aldylar, çünki kriptobazar tutuş hepdäniň dowamynda gymmatlamak bilen boldy. Şeýlelikde, Bitcoin 8% göterildi we häzir 1 WTS 45 000 dollar diýip söwdalaşylýar.

Dünýäniň ikinji kriptowalýutasy bolan Ethereum ondanam biraz galdy — 10%: 1 ETH — 3170 dollar töwerek. Ýöne Cardano-nyňky hasam çüwdi: bir hepdäniň içinde onuň bahasy 27% göterildi. Bu zatlar bazaryň kapitallaşdyrylmagynyň ýene 2 trilliondan dollardan geçmegine sebäp boldy.
Kriptobazar ABŞ-nyň gazna bazary bilen bilelikde ösýär — olaryň arasynda gönüden-göni baglanyşyk bar. Şeýle hem birentek maýa goýumçylar Bitcoine we beýleki kriptowalýutalara uly inflýasiýadan goraýan serişde hökmünde garaýarlar.