Apple iPhone toplumyndan zarýad berijini we gulaklyklary aýryp, $6,5 mlrd gazandy

Apple iPhone toplumyndan zarýad berijini we gulaklyklary aýryp, $6,5 mlrd gazandy

2020-nji ýylda Apple kompaniýasy iPhone smartfonlarynyň toplumyndan EarPods gulaklyklaryny, tiz wagtdan bolsa diňe kabeli galdyryp, zarýad beriji gurluşy aýyrdy. Kompaniýa muny daşky gurşaw barada alada etmek bilen düşündirdi, ýöne tankytçylar munda başga bir sebäbi görýärler. Ýagny, toplumdan gulaklyklaryň we zarýad berijiniň aýrylmagy iPhone-yň bahasynyň arzanlamagyna getirmedi, diýmek, Apple munuň hasabyna goşmaça girdeji gazanýar.

Apple iki ýyl mundan ozal iPhone toplumyndan zarýad berijini we gulaklyklary aýyrmak bilen kompaniýanyň uglerod zyňyndylaryny ýylda 2 mln tonna azaltjakdygyny aýtdy. Bu başlangyç ekologlar tarapyndan goldanyldy, ýöne muňa garşy çykanlar hem boldy. Oňa garşy çykanlaryň pikirine görä, Apple iPhone toplumyny kemeltmek bilen, takmynan, 6,5 mlrd dollar goşmaça girdeji gazandy. Kompaniýa smartfon gabynyň has ykjam bolandygy we şunuň netijesinde daşamak üçin çykdajylaryň-da azalýandygy sebäpli iPhone-yň bahasyny arzanladyp bilerdi diýlip çaklanylýar. 

Bar bolan maglumatlara görä, toplumdan gulaklyklar we zarýad beriji aýrylandan soň, Apple tutuş dünýäde 190 mln töweregi smartfon satdy. Kemeldilen toplum her smartfonda, takmynan, 34 dollar tygşytlamaga mümkinçilik berýär. Mundan başga-da, gulaklyklaryň we zarýad beriji gurluşlaryň aýratyn satuwyndan kompaniýa, takmynan, 293 mln dollar gazandy. Elbetde, bu hasaplar soňky ýyllarda komponentleriň gymmatlandygyny göz öňünde tutmaýar. Bu ýerde esasy üns berilýän zat, Apple sarp edijiler üçin iPhone-yň bahasyny pese düşürmezden, çykdajylary azaltmagy başardy.