BMG-niň Türkmenistandaky hemişelik utgaşdyryjysy Türkmenistanyň saýlanan Prezidentini gutlady

BMG-niň Türkmenistandaky hemişelik utgaşdyryjysy Türkmenistanyň saýlanan Prezidentini gutlady

Birleşen Milletler Guramasynyň Türkmenistandaky wekilhanasynyň adyndan BMG-niň Türkmenistandaky hemişelik utgaşdyryjysy Dmitriý Şlapaçenko Serdar Berdimuhamedowy saýlawlarda gazanan ýeňşi bilen gutlady.

«Türkmenistan bilen BMG-niň arasyndaky hyzmatdaşlygyň strategik häsiýetiniň durnukly ösüş babatda 2030-njy ýyla çenli Gün tertibiniň, ýurduňyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň maksatnamalarynda bellenen durnukly ösüş ulgamynda milli bähbitleri durmuşa geçirmek maksady bilen ösdüriljekdigine ynanýaryn. BMG-niň Ýurt toparynyň Türkmenistan bilen BMG-niň arasynda durnukly ösüş babatda 2020 — 2025-nji ýyllar üçin hyzmatdaşlygyň çarçuwaly maksatnamasyndan gelip çykýan wezipeleri üstünlikli çözmekde Türkmenistanyň Hökümetiniň ygtybarly hyzmatdaşy bolmagynda galar» diýip, jenap Şlapaçenko öz hatynda belleýär.