Braziliýada koronawirusyň «deltakron» görnüşi bilen kesellemegiň ilkinji ýagdaýlary ýüze çykaryldy

Braziliýada koronawirusyň «deltakron» görnüşi bilen kesellemegiň ilkinji ýagdaýlary ýüze çykaryldy

Koronawirusyň «deltakron» görnüşiniň ýokuşmagynyň ilkinji ýagdaýlary Braziliýada ýüze çykaryldy. Bu barada TASS-a salgylanýan Trend sişenbe güni ýurduň Saglygy goraýyş ministri Marselu Keýroganyň habar berendigini aýdýar.

«Bu görnüş «omikron» bilen «deltanyň» garyşmagyndan dörändir diýip çaklanylýar we ol esasan Fransiýada hem-de Ýewropanyň beýleki ýurtlarynda giň ýaýrandyr. Biziň hünärmenlerimiz genomlar boýunça Braziliýada eýýäm iki ýagdaýy ýüze çykardylar: biri — Amapa ştatynda, beýlekisi — Para ştatynda. Biz bu ýagdaýlaryň hemmesini gözegçilikde saklaýarys» — diýip, «Antagonista» neşiri pudagyň baştutanynyň sözüni getirýär. 

Goňşy ştatlar bolan Amapa we Para Braziliýanyň demirgazygynda, Amazoniýanyň ekwatorial ýagynly tokaýlarynyň sebitinde ýerleşýärler. Amapa demirgazykda Fransuz Gwianasy  bilen araçäkleşýär.