Ýaponiýada ilkinji sakura gülledi

Ýaponiýada ilkinji sakura gülledi

Penşenbe güni ýurduň bu resmi däl nyşanynyň gül açýan möwsüminiň başlanandygyny buşlap, Ýaponiýanyň çäginde sakura gülläp ugrady. Bu barada Milli meteorologiýa müdirligi habar berdi.

Müdirligiň sebit bölüminiň maglumatlaryna görä, gülleýiş Fukuokanyň prefekturasynyň çäginde başlady. Aslynda, meteorologlaryň öňünden çaklaýyşlaryna laýyklykda, Tokioda sakura 21-nji martda güllemeli, bu möwsümiň iň çürbaşy döwri Tokioda 29-njy martda bolmaly.

Ýaponlar sakurany öz ýurtlarynyň nyşany hasaplaýarlar, onuň güljagazy bolsa resmi däl milli tugranyň derejesine eýedir. Uzak gündogaryň üljesiniň patrak kimin gülleýän döwri adatça apreliň başyna gabat gelýär: ýurduň seýilgähleri, hakykatdan-da, gülgüne reňkli gülleriň dürli öwüşginlerine gark bolýar.

2020-nji we 2021-nji ýyllarda pandemiýa sebäpli ýerli ilata sakuranyň gülleýşine öňki edähetlerine görä syn etmek mümkinçiligi bolmady: keseliň ýokuşmagynyň öňüni almak üçin häkimiýetler meýdan oturylyşyklaryna çykmazlygy maslahat berdiler.

Üstümizdäki ýylda hem şu ýagdaý saklanar diýip çaklanylýar.