Polşanyň wekili «Dünýäniň gözeli - 2021» adyna eýe boldy

Polşanyň wekili «Dünýäniň gözeli - 2021» adyna eýe boldy

Polşaly Karolina Belýawska "Dünýäniň gözeli - 2021" halkara owadanlyk bäsleşiginiň ýeňijisi boldy.

Bäsleşik Puerto-Rikoda geçdi, onuň 2021-nji ýyldaky jemleýji tapgyry koronawirus bilen baglanyşykly yza süýşürilipdi. 
Bäsleşige dürli ýurtlardan gelen 97 gyz gatnaşdy, olaryň arasynda yrakly we somalili gyzlar hem bar. Yrak we Somali "Dünýä gözeline" öz wekillerini ilkinji gezek ugratdylar. Bäsleşigiň jemleýji tapgyryna 40 gözel çykdy.
Bäsleşigiň 70-nji ýeňijisi Belýawska menejment ugry boýunça magistraturada  okaýar we soňlugy bilen dissertasiýa goramagy meýilleşdirýär. Gyz meýletinçilik işi bilen meşgullanýar we öý-öwzarsyzlara ýardamyny ýetirýär, şeýle hem model bolup işleýär.

Karolina Belýawska şeýle diýýär: "Adymy eşidemde, örän tolgundym. Häli bu güne çenli ynanyp bilemok".

Ikinji ýeri ABŞ-nyň wekili Şri Saýni eýeledi, üçünji ýerde - Kot-d Iwuaryň raýaty Oliwiýa Ýaçe aldy.