Belarusuň Prezidenti Türkmenistanyň täze saýlanan Baştutanyny gutlady

Belarusuň Prezidenti Türkmenistanyň täze saýlanan Baştutanyny gutlady

16-njy martda Türkmenistanyň häzirki Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň we Belarus Respublikasynyň Prezidenti Aleksandr Lukaşenkonyň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy. Türkmen Lideri 12-nji martda geçirilen Prezident saýlawlarynyň netijelerine laýyklykda, Serdar Berdimuhamedowyň Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine saýlanandygyny habar berdi hem-de öz işini Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygy wezipesinde dowam etjekdigini belledi.

Prezident Aleksandr Lukaşenko Türkmenistanyň saýlanan Baştutanyny saýlawlarda gazanan ynamly ýeňşi bilen mähirli gutlap, iň ýokary döwlet wezipesinde uly üstünlikleri arzuw etdi.

Serdar Berdimuhamedow gutlaglar we arzuwlar üçin hoşallyk bildirip, Türkmenistanyň häzirki Baştutanynyň Belarus Respublikasy bilen köpugurly hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de ösdürmäge gönükdirilen syýasy ugruny dowam etjekdigini belledi. Taryhyň dowamynda Belarus bilen dostluk we hyzmatdaşlyk gatnaşyklary ýola goýuldy. Bu gatnaşyklar halklarymyzyň we ýurtlarymyzyň uzak möhletleýin bähbitlerine laýyk gelýär.