Täze anten oturdylandan soň, Eýfel diňiniň beýikligi 330 metre ýetdi

Täze anten oturdylandan soň, Eýfel diňiniň beýikligi 330 metre ýetdi

Täze anten goýlandan soň, Eýfel diňiniň beýikligi 6 metr artyp, 330 metre ýetdi. Bu barada sişenbe güni diňiň Twitterinde habar berildi.

«Beýikligi 6 metrlik täze anten sanly radio üçin signallaryň geçirilişini gowulandyrar. Anten öňki oturdylan tolkun ýaýradyjylaryň üstüni ýetirer we paýtagtyň sebitiniň 12 mln ilaty üçin 30 sany teleýaýlymy alyp görkezmäge we 32 radiostansiýany eşitdirmäge mümkinçilik berer» — diýip habarda aýdylýar.

Täze gurluş diňiň çür depesine dikuçaryň kömegi bilen oturdyldy. Bu işiň özi 15 minut wagt aldy, emma oňa «tas bir ýyllap» taýýarlyk gördüler. Beýiklikdäki işleri amala aşyrmak üçin ulanyljak ähli usullary Parižiň häkimligi, medeniýet ministrligi we polisiýanyň ýolbaşçylary bilen ylalaşmaly boldy. Agramy 350 kg-lik anteni oturtmak işiniň bahasy 1 mln. ýewro düşdi.

Ondan öň Eýfel diňiniň enjam bilen üstüni ýetirmek 2000-nji ýylda amala aşyrylypdy. Şonda çür depä sanly teleýaýlym üçin anten oturdylypdy.

Parižiň merkezinde ýerleşen bu meşhur diň inžener Gustaw Eýfeliň taslamasy boýunça 1889 ýylyň bütindünýä sergisine bagyşlanyp guruldy, ol hem öz gezeginde Fransuz rewolýusiýasynyň ýüz ýyllygyna gabatlandy. Şol wagt onuň beýikligi 312 metr bolup, soň ony beýgeldip, 324 metre ýetirdiler.

Gurluşyk işleri 1887 ýylyň ýanwarynda başlapdy we 2 ýyl, 2 aý, 5 gün dowam edipdi. Deslap diň wagtlaýyn desga bolmaly edilenem bolsa, Eýfel öz döredijiliginiň dürli fiziki tejribeler, aýratynam radioaragatnaşyk bilen bagly tejribeler üçin uly ähmiýetiniň bardygyny subut etdi.