Ärdogan Serdar Berdimuhamedowy Türkmenistanyň Prezidentligine saýlanmagy bilen gutlady

Ärdogan Serdar Berdimuhamedowy Türkmenistanyň Prezidentligine saýlanmagy bilen gutlady

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň we Türkiýe Respublikasynyň Prezidenti Rejep Taýyp Ärdoganyň arasyndaky telefon arkaly söhbetdeşlikde hem merkezi saýlaw topary tarapyndan yglan edilip, 12-nji martda geçirilen Prezident saýlawlarynyň netijelerine laýyklykda, Serdar Berdimuhamedowyň Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine saýlanandygy habar berildi. Türkmen Lideri işini Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy wezipesinde işjeň dowam etmegi göz öňünde tutýandygyny belledi.

Türkiýe Respublikasynyň Prezidenti, öz gezeginde, türkmen Liderini nobatdan daşary Prezident saýlawlarynyň giň bäsdeşlik esasynda üstünlikli geçirilmegi bilen gutlady. Rejep Taýyp Ärdogan döwleti dolandyrmagy has ýaş, gujur-gaýratly ýolbaşçylara bermek baradaky parasatly çözgüdini makullap, döwlet Baştutanyna täze ugurda uly üstünlikleri arzuw etdi.

Söhbetdeşler iki ýurduň syýasy-diplomatik, söwda-ykdysady hem-de medeni-ynsanperwer gatnaşyklary hemmetaraplaýyn giňeltmäge berk ygrarlydygyny tassyklap, ynanyşmak, hormat goýmak hem-de özara düşünişmek gatnaşyklarynyň, köpugurly döwletara hyzmatdaşlygyň ähli ulgamlarda mundan beýläk-de üstünlikli dowam etdirilmegine ýardam berjekdigine ynam bildirdiler.

Soňra Türkiýe Respublikasynyň Prezidenti türkmen döwletiniň täze saýlanan Baştutanyny saýlawlarda gazanan ynamly ýeňşi bilen tüýs ýürekden gutlap, oňa bu möhüm we jogapkärli wezipede uly üstünlikleri arzuw etdi. Serdar Berdimuhamedow ýurdumyzyň we Prezidentiniň başlan ýoluny dowam etdirjekdigini aýtdy.