Aşgabatly saýlawçylar Balkandan hödürlenen dalaşgär bilen duşuşdylar

Aşgabatly saýlawçylar Balkandan hödürlenen dalaşgär bilen duşuşdylar

7-nji martda paýtagtymyzyň “Mekan” köşgünde Balkan welaýatyndan raýatlaryň teklipçi topary tarapyndan Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine dalaşgärlige hödürlenen, ýurdumyzyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň “Awaza” şypahanasynyň baş lukmany, Milli Geňeşiň Mejlisiniň deputaty Berdimämmet Gurbanowyň saýlawçylar bilen duşuşygy boldy.

Dalaşgäriň ynanylan wekili — Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Balkan welaýat geňeşiniň başlygy G.Çendirow ýygnananlary dalaşgäriň zähmet ýoly bilen tanyşdyrdy. Şunda B.Gurbanowyň ýokary hünär derejesi, şahsy häsiýetleri, guramaçylyk ukyplary hem-de ýolbaşçy wezipesindäki iş tejribesi bellenildi.

Dalaşgär Türkmenistanyň Prezidentligine saýlanan ýagdaýynda ýurdumyzda ýaýbaňlandyrylan giň gerimli özgertmeleri dowam etdirmegiň hem-de şu ýylyň 11-nji fewralynda Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň mejlisinde kabul edilen “Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy: Türkmenistany 2022 — 2052-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Milli maksatnamasyny” üstünlikli durmuşa geçirmegiň bähbidine ähli güýjüni we tejribesini gönükdirjekdigine ynandyrdy.

B.Gurbanow saýlawlaryň öň ýanyndaky maksatnamasynyň esasy ugurlaryny beýan edip, ata Watanymyzyň mundan beýläk-de gülläp ösmegine, halkymyzyň abadançylygynyň we bagtyýarlygynyň üpjün edilmegine gönükdirilen syýasaty yzygiderli durmuşa geçirmegiň özüniň baş maksady boljakdygyny belledi.