FAO: dünýäde azyk önümleriniň bahasy fewral aýynda rekord dereje ýokarlandy

FAO: dünýäde azyk önümleriniň bahasy fewral aýynda rekord dereje ýokarlandy

2022-nji ýylyň fewral aýynda dünýäde azyk önümleriniň bahasy taryhy rekorda ýetdi diýlip, FAO-nyň (BMG-niň Azyk we Oba hojalygy guramasy) hasabatynda aýdylýar. Bu barada gazeta.ru belleýär.

Fewral aýynda azyk önümleriniň baha indeksiniň ortaça görkezijisi 140,7 punkta ýetdi, bu bolsa ýanwar aýyndaky görkezijiden 3,9% we bir ýyl mundan öňki görkezijiden dörtden bir diýen ýaly (24,1%) ýokarydyr.
Metbugat relizinde indeksiň diňe bir aýyň dowamynda bahalaryň ortaça üýtgemesini görkezýändigi bellenilýär. 
Şeýlelikde, ösümlik ýaglarynyň bahasy has gymmatlady, ýagny ol 8,5% ýokarlanyp, rekord dereje boldy. Munuň sebäbi palma, soýa we günebakar ýaglarynyň bahasynyň ýokarlanmagy bilen baglanyşyklydyr. Şeýle-de, süýt önümleriniň ortaça indeksi ýanwar aýyndaky görkeziji bilen deňeşdirilende 6,4% ýokarlandy. Hasabatda munuň Günbatar Ýewropada we Okeaniýada süýt üpjünçiliginiň pes bolmagy hem-de Demirgazyk Aziýada we Ýakyn Gündogarda islegiň ýokary bolmagy bilen baglanyşyklydygy bellenilýär.
Iýmitlik däneleriniň bahasynyň ýokarlanmagy däne indeksiniň bir aýda 3% ýokarlanmagyna getirdi diýip, FAO belleýär. Mundan başga-da, mekgejöweniň bahasy-da 5,1% ýokarlandy, bugdaý 2,1%, tüwi 1,1% gymmatlady. Etiň bahasy hem tüwiň bahasy ýaly ýokarlandy.