Ahally saýlawçylar öz welaýatyndan hödürlenen dalaşgäriň maksatnamasy bilen tanyşdylar

Ahally saýlawçylar öz welaýatyndan hödürlenen dalaşgäriň maksatnamasy bilen tanyşdylar

Ak bugdaý etrabynyň Änew şäheriniň medeniýet öýünde günüň ikinji ýarymynda Ahal welaýatyndan raýatlaryň teklipçi topary tarapyndan Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine dalaşgärlige hödürlenen Babadaýhan etrabynyň Arassaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gullugynyň başlygy Maksatmyrat Öwezgeldiýew bilen saýlawçylaryň duşuşygy boldy.

Dalaşgäriň ynanylan wekili — Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Ahal welaýat geňeşiniň başlygy M.Orazberdiýew ýygnananlary iň ýokary döwlet wezipesine dalaşgäriň zähmet ýoly bilen tanyşdyryp, ony jogapkär we zähmetsöýer adam hökmünde häsiýetlendirdi. Şunda M.Öwezgeldiýewiň ýokary hünär derejesine we şahsy häsiýetlere eýe bolmak bilen bir hatarda, jemgyýetçilik işlerine işjeň gatnaşýandygy hem bellenildi.

Soňra saýlawçylaryň öňünde iň ýokary döwlet wezipesine dalaşgär çykyş etdi hem-de saýlawlaryň öň ýanyndaky maksatnamasynyň esasy ugurlaryny beýan etdi. Häzirki döwürde Garaşsyz, Bitarap Türkmenistanyň milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň baştutanlygynda döwlet we jemgyýetçilik durmuşynyň ähli ulgamlarynda belent sepgitlere ýetilendigi nygtaldy.