Hytaý Ilon Maskyň kosmos gämisine meňzeş raketanyň üstünde işläp başlady

Hytaý Ilon Maskyň kosmos gämisine meňzeş raketanyň üstünde işläp başlady

Hytaý köp gezeklik Starship transport ulgamyna meňzeş bolan yzyna gaýtarylýan iki basgançakly raketanyň üstünde işleýär. Ilon Maskyň raketa-göterijisiniň “ekiz taýy” 20 tonna çenli peýdaly ýüki göterip bilýär diýip, “Space News” habar berdi. Muny Lenta.ru salgylanyp, Day.Az ýetirýär.

Täze ulgamyň taslamasy Hytaýyň Raketa tehnikasynyň gözleg institutynyň prezidenti Wan Sýaoszýun tarapyndan hödürlendi. Birinji basgançak dikligine gonar, ikinji basgançak bolsa dik gonuş üçin ganatlary ulanar.     

“Biz suwuk metanda we kislorodda işleýän dolandyrylýan uçuryş ulgamy ugrunda gözleg işlerini geçirýäris” – diýip, 17-nji fewralda Pekinde geçirilen Ýer orbitasynda dolandyrylýan kosmos uçuşlary ugrunda perspektiwalar we hyzmatdaşlyk boýunça halkara simpoziumynda aýtdy.  

Wan hytaý raketasynyň Ýeriň pes orbitasyna 20 tonna çenli peýdaly ýüki eltip biljekdigini habar berdi. Şol bir wagtyň özünde, SpaceX raketasy bortuna 100 tonna çenli agramy alyp bilýär. Materialda şeýle tapawudyň hytaý raketasynyň gazogenerator hereketlendirijisi bilen baglanyşyklydygy bellenilýär.