Türkmenistanyň 3 ýokary okuw mekdebi halkara olimpiadalary geçirer

Türkmenistanyň 3 ýokary okuw mekdebi halkara olimpiadalary geçirer

Şu ýylyň aprel-maý aýlarynda ýurdumyzyň ýokary okuw mekdeplerinde sanly ulgam arkaly halkara olimpiadalar geçiriler. Bular barada Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary S.Toýlyýew nobatdaky Hökümet mejlisinde türkmen Liderine hasabat berdi.

Bellenilişi ýaly, Türkmenistanda sanly bilim ulgamyny ösdürmegiň Konsepsiýasynda we ony durmuşa geçirmegiň meýilnamasynda kesgitlenen wezipeleri durmuşa geçirmek maksady bilen:

  • Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersitetinde talyplaryň ikinji açyk halkara matematika olimpiadasyny,
  • Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersitetinde himiýa dersi boýunça halkara internet olimpiadasyny,
  • Türkmenistanyň Döwlet energetika institutynyň guramagynda nazary mehanika dersi boýunça birinji açyk halkara internet olimpiadasyny

geçirmek meýilleşdirilýär. Halkara olimpiadalara türkmen talyplary bilen bir hatarda beýleki onlarça döwletleriň abraýly ýokary okuw mekdepleriniň talyplarynyň gatnaşmagyna garaşylýar.