Prezidentlige dalaşgär M.Ödeşow daşoguzlylary öz maksatnamasy bilen tanyşdyrdy

Prezidentlige dalaşgär M.Ödeşow daşoguzlylary öz maksatnamasy bilen tanyşdyrdy

24-nji fewralda günüň ikinji ýarymynda Daşoguz welaýat häkimliginiň mejlisler zalynda saýlawçylaryň Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine raýatlaryň teklipçi topary tarapyndan dalaşgärlige hödürlenen Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Daşoguz welaýatynyň S.Türkmenbaşy etrap komitetiniň başlygy Maksat Ödeşow bilen duşuşygy geçirildi.

Dalaşgäriň ynanylan wekili — Kärdeşler arkalaşyklarynyň Daşoguz welaýatynyň Gurbansoltan eje adyndaky etrap birleşiginiň başlygy A.Amangeldiýew bu ýere ýygnananlary M.Ödeşowyň zähmet ýoly, şahsy we iş häsiýetleri bilen tanyşdyrdy. Şunda onuň syýasy sowatlylygy hem-de başlangyçlar bilen çykyş edýändigi, başarjaňlygy, partiýa işinde we ýerine ýetiriji häkimiýet edaralarynda toplan tejribesi bellenildi.

Soňra Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine dalaşgär iň ýokary we jogapkärli wezipä hödürlenendigi üçin hoşallyk bildirip, üstüne ýüklenilýän jogapkärçilige doly düşünýändigini nygtady hem-de saýlawlaryň öň ýanyndaky maksatnamasynyň esasy ugurlaryny beýan etdi.

Türkmenistanyň syýasatynyň “Döwlet adam üçindir!” diýen baş ýörelgesiniň üstünlikli durmuşa geçirilmegi netijesinde halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş derejesi yzygiderli ýokarlanýar. Döwletimiziň baş maksady her bir raýat baradaky aladadan ybaratdyr, şoňa görä-de, saýlawlaryň öň ýanyndaky maksatnamanyň esasy ugurlary türkmenistanlylaryň abadançylygyna hem-de hal-ýagdaýynyň ýokarlandyrylmagyna gönükdirilendir diýip, M.Ödeşow nygtady.