Dalaşgär Hydyr Nunnaýew daşoguzly saýlawçylary öz maksatnamasy bilen tanyşdyrdy

Dalaşgär Hydyr Nunnaýew daşoguzly saýlawçylary öz maksatnamasy bilen tanyşdyrdy

23-nji fewralda Daşoguz welaýat häkimliginiň mejlisler zalynda raýatlaryň teklipçi topary tarapyndan Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine dalaşgärlige hödürlenen Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport institutynyň ylmy işler boýunça prorektory, pedagogika ylymlarynyň kandidaty Hydyr Nunnaýewiň saýlawçylar bilen duşuşygy boldy.

Dalaşgäriň ynanylan wekili — Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport institutynyň kafedra müdiri Ç.Sylapow ýygnananlary dalaşgäriň zähmet ýoly bilen tanyşdyryp, ony syýasy taýdan sowatly, zähmetsöýer we göwnaçyk, mugallymçylyk işinde hem-de ýaş nesilleri terbiýelemekde, ýaşlary bedenterbiýe we sport bilen meşgullanmaga işjeň çekmekde, sagdyn durmuş ýörelgelerine eýermekde, ylmy-barlag işlerine höweslendirmekde ýeterlik tejribe toplan adam hökmünde häsiýetlendirdi.

Soňra iň ýokary döwlet wezipesine dalaşgär saýlawlaryň öň ýanyndaky maksatnamasynyň esasy ugurlaryny beýan etdi. Dalaşgäriň saýlawlaryň öň ýanyndaky maksatnamasynda ýurdumyzyň ähli ilatynyň durmuş-ýaşaýyş derejesini mundan beýläk-de gowulandyrmak meselelerine, dünýä ähmiýetli taryhy-medeni mirasymyzy gorap saklamaga we giňden wagyz etmäge aýratyn üns berilýär.