Türkmenistanda 2022-nji ýylda ulanmaga beriljek desgalaryň sanawy tassyklanyldy

Türkmenistanda 2022-nji ýylda ulanmaga beriljek desgalaryň sanawy tassyklanyldy

18-nji fewralda Ruhyýet köşgünde geçirilen Hökümetiň giňişleýin mejlisinde wise-premýer Ç.Purçekow 2022-nji ýylda gurluşygy tamamlanyp, ulanmaga berilmegi meýilleşdirilýän binalaryň we desgalaryň sanawyny kesgitlemek boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berdi.

Bellenilişi ýaly, Türkmenistanyň 2022-nji ýyl üçin Maýa goýum maksatnamasyny ýerine ýetirmegiň çäklerinde welaýatlarda hem-de paýtagtymyzda alnyp barylýan işlere seljerme geçirildi hem-de şu ýyl ulanmaga berilmegi meýilleşdirilýän binalaryň we desgalaryň sanawy taýýarlanyldy.
Döwlet Baştutany 2022-nji ýylda gurluşygy tamamlanmaly hem-de ulanmaga tabşyrylmaly iri önümçilik we durmuş maksatly binalaryň hem-de desgalaryň gurluşygynyň käbiriniň möhletinden yza galýandygyna wise-premýeriň ünsüni çekdi we işleri düýpli seljermek barada degişli tabşyryklary berdi.