Türkmenistandaky nebiti gaýtadan işleýän iri zawodlary ösdürmegiň strategiýasy taýýarlanylýar

Türkmenistandaky nebiti gaýtadan işleýän iri zawodlary ösdürmegiň strategiýasy taýýarlanylýar

Häzirki wagtda “Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň we Seýdiniň nebiti gaýtadan işleýän zawodynyň ösüşiniň konseptual strategiýasy” atly tehniki-ykdysady esaslandyrmany işläp düzmek boýunça anyk çäreler görülýär. Şunuň bilen baglylykda, 18-nji fewralda geçirilen Hökümet mejlisinde wise-premýer Ş.Abrahmanow türkmen Liderine daşary ýurt kompaniýalarynyň gatnaşmagynda geçirilen degişli halkara bäsleşigiň netijeleri barada maglumat berdi.

Bellenilişi ýaly, işlenilip taýýarlanylýan tehniki-ykdysady esaslandyrma laýyklykda, Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň hem-de Seýdiniň nebiti gaýtadan işleýän zawodynyň mümkinçiliklerini we ösüşiniň geljekki ugurlaryny kesgitlemek, hereket edýän tehnologik desgalary kämilleşdirmek meýilleşdirilýär.

Şeýle hem dünýä bazarynyň nebit, nebithimiýa önümleriniň görnüşlerine bolan isleglerine hem-de çig mal gorlarynyň ýagdaýyna görä täze gurulmaly desgalary anyklamak, öndürilýän önümleriň bäsdeşlige ukyplylygyny ýokarlandyrmak, nebiti gaýtadan işlemegiň çuňlugyny ýokarlandyrmak we ekologiýa taýdan arassa, galyndysyz önümçiligi döretmek göz öňünde tutulýar.