Serdar Berdimuhamedow: «Meniň ähli aladam, baş maksadym halkymyzyň bagtyýar durmuşy bolar»

Serdar Berdimuhamedow: «Meniň ähli aladam, baş maksadym halkymyzyň bagtyýar durmuşy bolar»

«Meniň ähli aladam, baş maksadym mydama halkymyzyň bagtyýar durmuşy, döwletimizi täze döwürde ösüşlere we galkynyşlara beslenen ýurda öwürmek ugrundaky tagallalar bolar» diýip, Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine Demokratik partiýadan dalaşgär hödürlenen Serdar Berdimuhamedow 14-nji fewralda geçirilen Demokratik partiýanyň nobatdan daşary IX gurultaýynda eden çykyşynda belledi. Bu barada TmCars.info ozal hem habar beripdi.

Habar berşi ýaly, forumyň dowamynda oňa gatnaşyjylar Türkmenistanyň Prezidentiniň wezipesine Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Serdar Berdimuhamedowy dalaşgärlige hödürlemek baradaky teklibe garadylar.

Serdar Berdimuhamedow ýygnananlaryň öňünde çykyş edip, eger, özüniň ýurdumyzyň Prezidenti wezipesine saýlanan ýagdaýynda mundan beýläk hem ata-babalarymyzyň ruhy, mirasyna ýugrulan ýol-ýörelgelerinden ugur alyp, ähli-ukyp başarnygyny gaýgyrman, Watanymyz, halkymyz üçin, Türkmenistanyň Prezidentiniň taryhy başlangyçlaryny üstünlikli durmuşa geçirmek, tutanýerli we döredijilikli tutumlar bilen beýik maksatlara ýetmek ugrunda zähmet çekjekdigine ynandyrdy.

«Men öz halkyma, onuň belent we mizemez ruhuna, biziň ählimiziň bilelikde barha jebisleşip, mähriban Arkadagymyzyň ynamyny ödäp, eziz Türkmenistany has-da özgertjekdigimize, öz ajaýyp, bagtyýar geljegimizi gurjakdygymyza pugta ynanýaryn» diýip, döwlet Baştutanynyň wezipesine dalaşgär aýtdy.

Dalaşgärleri hödürlemek dowam edýär. Ýakyn wagtda ýokary döwlet wezipesine beýleki dalaşgärleriň atlary hem belli bolar. Bu bolsa Prezident saýlawlarynyň giň bäsdeşlik esasda geçirilýändigine aýdyň şaýatlyk edýär.