Türkmenistanyň biržasy: 1 hepdede 56,5 million dollarlyk 89 geleşik baglaşyldy

Türkmenistanyň biržasy: 1 hepdede 56,5 million dollarlyk 89 geleşik baglaşyldy

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 89-sy hasaba alyndy. Olaryň jemi bahasy ABŞ-nyň 56 million 447 müň dollaryndan gowrak boldy.

Daşary ýurt puluna Birleşen Arap Emirlikleriniň, Türkiýäniň, Owganystanyň, Gazagystanyň, Täjigistanyň telekeçileri Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilen suwuklandyrylan gazy, binýatlyk ýagy, awtobenzini we arassalanmadyk parafini satyn aldylar. BAE-niň we Owganystanyň işewür toparlarynyň wekilleri bolsa “Türkmengaz” we “Türkmenhimiýa” döwlet konsernleriniň kärhanalarynda öndürilen suwuklandyrylan gazy satyn aldylar.

Mundan başga-da, daşary ýurt puluna Türkiýäniň, Azerbaýjanyň we Gyrgyzystanyň işewürlerine nah ýüplük ýerlenildi. Birleşen Arap Emirlikleriniň, Pakistanyň we Owganystanyň telekeçileri jemi bahasy 16 million 42 müň manatlykdan gowrak el halylaryny, nah ýüplügi, buýan köküniň goýy ekstraktyny satyn aldylar.

Ýurdumyzyň işewürleri içerki bazar üçin “Türkmenhimiýa” döwlet konserniniň kärhanasynda öndürilen, jemi bahasy 13 million 989 müň manatlykdan gowrak bolan ýokary dykyzlykdaky polietileni, şeýle hem el halylaryny satyn aldylar.