Serdar Berdimuhamedow Aşgabada gelen Gazagystanyň Premýer-ministriniň orunbasary bilen duşuşdy

Serdar Berdimuhamedow Aşgabada gelen Gazagystanyň Premýer-ministriniň orunbasary bilen duşuşdy

12-nji fewralda Aşgabada saparynyň çäklerinde Gazagystanyň Premýer-ministriniň birinji orunbasary Roman Sklýaryň Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Serdar Berdimuhamedow bilen hem duşuşygy geçirildi. Taraplar türkmen-gazak özara hereketleriniň syýasy, söwda-ykdysady we medeni-ynsanperwer ulgamlarda ileri tutulýan meselelerini ara alyp maslahatlaşdylar.

Şol sanda iki ýurduň ähmiýetli mümkinçilikleriniň işjeň peýdalanylmagy arkaly ulag-üstaşyr geçirmeleri, söwda-ykdysady düzümleri, oba hojalygy hem-de daşky gurşawyň goragy ulgamlaryndaky hyzmatdaşlygyň giňeldilmegi babatda hem pikir alşyldy. Hususan-da, Türkmenistanyň we Gazagystan Respublikasynyň döwlet we hususy pudaklarynyň işjeň çekilmegi bilen, ýangyç-energetika, senagat ulgamlaryndaky özara hereketleriň ösdürilmegine, halkara we sebitleýin awtoulag, demir ýol we deňiz gatnawlarynyň giňeldilmegine aýratyn ähmiýet berildi.

Bu ugurlar boýunça gepleşikler R.Sklýaryň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň Orunbasary Ş.Abdrahmanow, ýurdumyzyň ugurdaş ministrlikleriniň hem-de pudak edaralarynyň ýolbaşçylary, Mary welaýatynyň häkimi bilen geçiren duşuşyklarynyň barşynda hem dowam etdirildi.