Dünýä ummanlary 2021-nji ýylda ýylamagyny dowam etdi

Dünýä ummanlary 2021-nji ýylda ýylamagyny dowam etdi

Alymlar 2021-nji ýylda ummanlaryň öňküsinden has ýylandygyny anykladylar. Muny Advances in Atmospheric Sciences žurnalyna salgylanyp, inscience.news habar berdi.

Bütindünýä ummanynyň temperaturasy ýylsaýyn ýokarlanyp, täze rekord derejelere ýetýär. Munuň özi howanyň üýtgemegine gönüden-göni täsir edýär. Şonuň üçin alymlar Bütindünýä ummanynyň temperaturasyna ýakyndan gözegçilik edýärler we her ýyl onuň näderejede üýtgändiginiň jemlerini jemleýärler.

Alymlar soňky bir ýylda ähli ummanlaryň ýüzündäki suwuň (2000 metr çuňluga çenli) 2020-nji ýyldakysyndan 14 zettajoul köp energiýa siňdirendigini anykladylar. Bu bolsa 2020-nji ýylda dünýäde elektrik energiýasynyň öndürilişinden 145 esse köpdür. Şeýle hem alymlar ummanlaryň kömürturşy gazynyň zyňyndylarynyň 20-30%-ini siňdirýändigini, munuň bolsa onuň turşamagyna getirýändigini tassykladylar.

Alymlaryň pikiriçe, täze gözlegiň netijesi adam işjeňligi sebäpli ummanlaryň temperaturasynyň ýokarlanýandygyny görkezýär. Bular bolsa öz gezeginde deňiz derejesiniň ýokarlanmagyna getirip, güýçli tupanlara we harasatlara sebäp bolýar, şeýle hem ýagyş we güýçli suw joşma howpuny döredýär.