Ýewropa Bileleşigi Hyundai bilen Daewoo-nyň birleşmegine gadaganlyk goýdy

Ýewropa Bileleşigi Hyundai bilen Daewoo-nyň birleşmegine gadaganlyk goýdy

Ýewropa Bileleşigi dünýäde iri gämi gurluşyk kompaniýalary bolan Günorta Koreýanyň Hyundai we Daewoo kompaniýalarynyň birleşmegine böwet boldy. Ýewropa komissiýasynyň beýanatynda bellenilişi ýaly, bu geleşik täze konserniň suwuklandyrylan gazy daşamak üçin tankerleri öndürmekde dünýäde agalyk ediji orunlary eýelemegine getirerdi we bäsdeşligi gowşadardy.

Brýusseliň garaýyşlaryny teswirläp, Ýewrokomissiýanyň wise-başlygy Margret Westager şeýle diýdi:

"Ýewropa Bileleşiginde energiýa sarp edilişiniň dörtden bir bölegine golaýy tebigy gazyň paýyna düşýär, onuň aglaba bölegi bolsa, import edilýär, şol sanda suwuklandyrylan gaz görnüşinde getirilýär. Bu günki kararda gürrüňi edilýän tankerler suwukladyrylan gazy getirmekde möhüm düzüm bölegi bolup durýar. Bu iri gämiler suwuklandyrylan gazy dürli sebitlerden Ýewropa getirýärler» — diýip, Euronews habar berýär.

Brýusselde düşündirmeklerine görä, suwuklandyrylan gaz daşamak üçin tankerleri dünýäde sanlyja kompaniýalar öndürip bilýär. Şeýlelikde, Hyundai bilen Daewoo ýaly iri kompaniýalaryň birleşmegi bazarda saýlawy azaldardy we Ýewropa sarp edijileri üçin bahalaryň ýokarlanmagyna getirerdi.
Günorta Koreýada kompaniýalaryň birleşmegine girizilen gadaganlyga gynanç bildirdiler. Birleşmäni öň Hytaýyň, Singapuryň we Gazagystanyň kadalaşdyryjy edaralary makullapdy.