Wenesuela, Eýran we Sudan BMG-niň BA-da ses bermek hukugyny wagtlaýyn ýitirdi

Wenesuela, Eýran we Sudan BMG-niň BA-da ses bermek hukugyny wagtlaýyn ýitirdi

Wenesuelanyň, Eýranyň, Sudanyň we beýleki birnäçe ýurduň wekiliýetleri pul geçirmek bilen bagly bergi sebäpli BMG-niň Baş Assambleýasynda ses bermek hukugyny wagtlaýyn ýitirdiler. Bütindünýä guramasynyň Baş sekretary Antoniu Guterrişiň Baş Assambleýanyň 76-njy sessiýasynyň başlygy Abdulla Şahide ýazan hatynda bergisi bolan 11 döwlet bar. Olaryň arasynda Antigua we Barbuda, Wanuatu, Gwineýa, Komor adalary, Kongo, Papua – Täze Gwineýa, San-Tome we Prinsipi, Somali bar. Bu barada TASS habar berýär.

Resminamada BMG-niň Tertipnamasynyň 19-njy maddasynyň esasynda “pul tölegini geçirmekde bergisi bolan guramanyň agzasynyň eger onuň bergisi geçen iki ýyl üçin bermeli töleg mukdaryna deň ýa-da ýokary bolsa, Baş Assambleýada ses bermek hukugyndan mahrum edilýändigi” aýdylýar.

Şeýle-de bolsa, Baş Assambleýa “tölegiň gijikdirilmeginiň guramanyň agzasyna bagly bolmadyk ýagdaýlar sebäpli bolup geçendigini” ykrar etse, ses bermek üçin gatnaşmaga rugsat berip biler. Şeýlelikde, Komor adalaryna, San-Tome we Prinsipä, şeýle-de Somalä 76-njy sessiýanyň ahyryna çenli ses berişlige gatnaşmaga rugsat berilýär.

Ses hukugyny dikeltmek üçin Wenesuela $39,8 mln, Eýran $18,4 mln, Sudan $299 müň, Wanuatu $194 tölemeli.