Russiýanyň ÝOM-y türkmenistanly talyplaryň okuwda işjeňligine minnetdarlyk bildirdi

Russiýanyň ÝOM-y türkmenistanly talyplaryň okuwda işjeňligine minnetdarlyk bildirdi

I.N.Ulýanow adyndaky Ulýanow döwlet pedagogiki uniwersitetiniň (UlDPU) rektory Türkmenistandan, Özbegistandan we Siriýadan gelen talyplara okuwda, talyp durmuşynda we döredijilik işinde işjeňlik görkezendikleri üçin minnetdarlyk hatyny gowşurdy. Bu barada uniwersitetiň saýtynda habar berilýär.

Ýokary okuw mekdebiniň rektory Igor Petrişew daşary ýurtly talyplaryň ene-atalaryna hat iberdi, onda talyplaryň oňat terbiýelenendikleri üçin minnetdarlyk bildirilip, uniwersitetde okan döwründe okuwda işjeňlik görkezendikleri bellenilýär.

UlDPU 1932-nji ýylda açyldy. ÝOM-da 30 kafedra, 8 fakultet we 4 sany okuw binasy bar. 1956-njy ýyldan bäri uniwersitet rus pedagogy Ilýa Nikolaýewiç Ulýanowyň adyny göterýär. Uniwersitetde 500-den gowrak daşary ýurtly talyp bilim alýar. Her ýylda taýýarlyk bölümine Müsürden, Siriýadan, Yrakdan, Saud Arabystanyndan, Indoneziýadan, Bolgariýadan, Makedoniýadan, Hytaýdan, Türkmenistandan, Özbegistandan we beýleki ýurtlardan 70-den gowrak diňleýji kabul edilýär.