Russiýanyň ÝOM-y türkmenistanly talyplaryň okuwda işjeňligine minnetdarlyk bildirdi

  • 12.01.2022 23:51
  • 14783
Russiýanyň ÝOM-y türkmenistanly talyplaryň okuwda işjeňligine minnetdarlyk bildirdi

I.N.Ulýanow adyndaky Ulýanow döwlet pedagogiki uniwersitetiniň (UlDPU) rektory Türkmenistandan, Özbegistandan we Siriýadan gelen talyplara okuwda, talyp durmuşynda we döredijilik işinde işjeňlik görkezendikleri üçin minnetdarlyk hatyny gowşurdy. Bu barada uniwersitetiň saýtynda habar berilýär.

Ýokary okuw mekdebiniň rektory Igor Petrişew daşary ýurtly talyplaryň ene-atalaryna hat iberdi, onda talyplaryň oňat terbiýelenendikleri üçin minnetdarlyk bildirilip, uniwersitetde okan döwründe okuwda işjeňlik görkezendikleri bellenilýär.

UlDPU 1932-nji ýylda açyldy. ÝOM-da 30 kafedra, 8 fakultet we 4 sany okuw binasy bar. 1956-njy ýyldan bäri uniwersitet rus pedagogy Ilýa Nikolaýewiç Ulýanowyň adyny göterýär. Uniwersitetde 500-den gowrak daşary ýurtly talyp bilim alýar. Her ýylda taýýarlyk bölümine Müsürden, Siriýadan, Yrakdan, Saud Arabystanyndan, Indoneziýadan, Bolgariýadan, Makedoniýadan, Hytaýdan, Türkmenistandan, Özbegistandan we beýleki ýurtlardan 70-den gowrak diňleýji kabul edilýär.


düýn 17:36
9186

30 müňe golaý okuwçy Oguz han adyndaky uniwersitetde geçiriljek olimpiada gatnaşmaga isleg bildirdi

Türkmenistanyň Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersitetiniň ýurdumyzyň orta mekdep okuwçylarynyň arasynda «Oguz hanyň zehinli nesilleri» ady bilen geçirilýän olimpiadasynyň I tapgyryna gatnaşmaga isleg...

27.01.2023 08:53
13633

Magtymguly adyndaky TDU-da Türkmenistanyň Halk maslahatynyň döredilmegi mynasybetli maslahat geçirildi

Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetinde Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň, ýurdumyzyň jemgyýetçilik wekilleriniň bilelikdäki mejlisinde kabul edilen çözgütlere bagyşlanan dabaraly maslahat geçirildi. Uniwersitetiň...

18.01.2023 09:20
38076

Türkmenistanda diplomy ykrar ediljek ýokary okuw mekdepleriň sanawy neşir edildi

Türkmenistanda diplomy ykrar ediljek daşary ýurtlaryň ýokary okuw mekdepleriniň sanawyna tutuş dünýä boýunça 1500-den gowrak ýokary okuw mekdepleri girizildi. Täze okuw ýyly üçin daşary ýurt uniwersitetleriniň...

14.01.2023 08:31
15747

Aşgabatda aprel-maý aýlarynda 3 sany Açyk halkara internet olimpiadalary geçiriler

23-28-nji aprel aralygynda Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersitetinde talyplaryň arasynda III Açyk halkara matematika olimpiadasyny ilkinji gezek Aşgabat şäherinde geçirmek göz öňünde tutulýar. Şeýle...