Jokowiçe wizasy gaýtarylyp berildi, ýöne henizem deportasiýa edilip bilner

Jokowiçe wizasy gaýtarylyp berildi, ýöne henizem deportasiýa edilip bilner

Awstraliýanyň kazyýeti tennisçi Nowak Jokowiçiň üstünden günäni aýryp, giriş wizasyny yzyna gaýtaryp berdi. Şeýle-de, kazyýet ýurduň hökümetini dünýäniň ilkinji raketkasyna çykdajylary tölemäge borçly etdi. Ýöne migrasiýa meselesi boýunça ministrlikde entek gutarnykly karara gelinmedi: onuň sişenbe güni bolmagyna garaşylýar. Bu barada ru.euronews.com habar berýär.

Jokowiçiň özi uçup gelmeginiň sebäbi bolan Australian Open-de çykyş etmäge taýýarlyk görýändigini habar berdi. 

Ýatlap geçsek, ýakynda türgen serhetde tutuldy: gümrük işgärleri onuň koronawirusa garşy sanjymdan lukmançylyk taýdan çekilendigine obýektiw subutnamany görkezmändigini aýtdylar. Şonda wizany ýatyrmak, Jokowiçi bolsa ýurtdan çykarmak bilen haýbat atyldy.

Eger-de Jokowiç korta goýberilse, ol Rafael Nadal ýaly rekord boljak 21-nji “Uly tuwulganyň” ýeňijisi tituly üçin bäsleşip biler. Rojer Federerde hem 20 ýeňiş bar, ýöne ol Awstraliýa gitmedi.