Türkmenistanyň mekdepleri gyşky dynç alyşdan soň okuwçylary garşylamaga taýýar edildi

Türkmenistanyň mekdepleri gyşky dynç alyşdan soň okuwçylary garşylamaga taýýar edildi

10-njy ýanwarda Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň käbir orunbasarlarynyň hem-de Aşgabat şäheriniň we welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi. Onda gyşky dynç alyş möwsüminden soň, mekdeplerde görlen taýýarlyk işleri barada hem hasabatlar berildi.

Iş maslahatynda bilim ministri G.Ataýewa mekdep okuwçylarynyň gyşky dynç alyş möwsüminiň tamamlanmagy bilen, mekdepleriň taýýarlyk derejesi, olaryň ýyladyş işlerini üpjün etmek boýunça alnyp barlan çäreler barada hasabat berdi. Gyşky dynç alyş möwsüminde mugallymlar üçin okuw-usuly maslahatlar guralyp, olarda okatmagyň häzirki zaman usullaryny ornaşdyrmak boýunça pikir alyşmalar boldy.
Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow mekdeplerde bilim bermek işlerini täzeçe usullarda guramalydygyna ünsi çekip, bu babatda anyk tabşyryklary berdi.
Şeýle hem türkmen Lideri bilim edaralarynyň okuw maksatnamalaryna pederlerimiziň döreden asylly ýörelgeleriniň, däp-dessurlarynyň girizilmegi bilen baglanyşykly teklipleri taýýarlamagyň zerurdygyny aýtdy.