«Baýhan» restorany 30-njy dekabrda geçiriljek şüweleň agşamyna çagyrýar

«Baýhan» restorany 30-njy dekabrda geçiriljek şüweleň agşamyna çagyrýar

Aşgabat şäherindäki «Gül Zemin» söwda-dynç alyş merkezinde ýerleşýän «Baýhan» restorany Täze ýyl mynasybetli şüweleň agşamyny guraýar.

Şüweleňde ýörite taýýarlanan menýu, Täze ýyl äheňleri, baýramçylyk programmasy, baýraklardyr sowgatlar, tans toparlary restorana gelen her bir müşderiniň göwnünden turar. Meşhur ýyldyzlar DJ Arazik, Jelil, Jeren Halnazarowa, alyp baryjy Maksim Kadyrow, şeýle hem Täze ýylyň baş gahrymany Aýaz baba 30-njy dekabr agşamsy geçiriljek şüweleňi siziň üçin ýatdan çykmajak baýramçylyga öwrer.
Restorana giriş ýörite petekler arkaly amala aşyrylar. Myhmanlar bu agşamda ýörite taýýarlanan menýuny (her adama 550 manat) sargyt edip ýa-da diňe giriş tölegini töläp (her adama 150 manat) öz islegine görä tagamlary sargyt edip bilerler.
Täze ýylyň öň ýanynda maşgala agzalaryňyz, ýakynlaryňyz bilen medeniýetli dynç almak hem-de wagtyňyzy şadyýan geçirmek isleseňiz «Baýhan» restoranynyň guraýan şüweleň agşamyna gatnaşyň.
Şüweleň 30-njy dekabrda 18:30-da başlanýar.

Habarlaşmak üçin telefon belgileri: 90-38-03; 90-38-04; 72-64-13; 72-64-18