ABŞ-da ömür dowamlylygy 2020-nji ýylda tas iki ýyl azaldy

ABŞ-da ömür dowamlylygy 2020-nji ýylda tas iki ýyl azaldy

ABŞ-da ömür dowamlylygy 2020-nji ýylda iki ýyla golaý azaldy, bu hem ýurtda soňky 75 ýylda iň uly ýyllyk azalma boldy. Bu barada ABŞ-nyň Kesellere gözegçilik we öňüni alyş boýunça federal merkezleriniň (CDC) gutarnykly statistik maglumatlaryna salgylanyp, “The Hill” gazeti habar berýär. Muny TASS ýetirýär.

Berlen maglumatlara görä, ýurtda ömür dowamlylygy 77 ýaş bolup, bu 2019-njy ýyldaky çaklamadan 1,8 ýyl azdyr. Erkekleriň arasynda bu görkeziji bellenilen döwürde 2,1 ýyl azalyp, 74,2 ýaş, aýallaryň arasynda 1,5 ýyl azalyp, 79,9 ýaş boldy. Munuň esasy sebäbi ABŞ-da eýýäm 810 müňden gowrak adamyň ýogalmagyna getiren COVID-19 keseli sebäpli ölüm boldy.

Neşir ölüm derejesiniň ýokarlanmagynyň 15 ýaşdan başlap, ähli etnik we ýaş toparlarynda hasaba alnandygyny belleýär. Latyn Amerikasy ýurtlaryndan gelenleriň arasynda bu görkeziji erkekler we aýallar üçin degişlilikde, 42,7% we 32,4%, afroamerikalylaryň arasynda 28% we tas 25%, ABŞ-nyň ak ilatynyň arasynda 13,4% we 12,1% ýokarlandy.

CDC-niň hasabatynda geçen ýyl ýurtda süýji keselinden ölümiň ilkinji gezek 100 müň hadysadan geçendigi, tötänleýin şikeslerden ölümiň 200 müňden geçendigi görkezilýär.