Serdar Berdimuhamedow Balkanda bolup, harytlaryň bahalaryny barlady

Serdar Berdimuhamedow Balkanda bolup, harytlaryň bahalaryny barlady

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Ministrler Kabinetiniň 17-nji dekabrda geçirilen mejlisinde beren tabşyrygyna laýyklykda, wise-premýer Serdar Berdimuhamedowyň welaýatlar boýunça iş sapary başlandy. Wise-premýer, ilki bilen, Balkan welaýatynda iş saparynda bolup, sebitde alnyp barylýan işler bilen tanyşdy. 

TmCars.info-nyň ozal habar berşi ýaly, Türkmenistanyň Prezidenti Hökümetiň 17-nji dekabrda geçirilen mejlisinde wise-premýer S.Berdimuhamedowa welaýatlarda bolup, Oba milli maksatnamasynyň, daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümleri özümizde öndürmek, beýleki döwletlere iberilýän önümleriň möçberlerini artdyrmak baradaky döwlet maksatnamalarynyň ýerine ýetirilişi bilen ýerinde tanyşmagy, bazarlara we dükanlara baryp, Täze ýyl baýramynyň öň ýanynda harytlaryň nyrhlaryny görmegi, oba ýerlerinde çözülmeli nähili soraglaryň bardygy bilen tanyşmagy tabşyryp, bar bolan meseleleri çözmegiň ýollary barada teklipleri taýýarlap, Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisinde hasabat bermegi tabşyrypdy.
Şoňa laýyklykda, ýurduň maliýe we ykdysadyýet toplumyna gözegçilik edýän wise-premýer Serdar Berdimuhamedow Balkan welaýatyna saparynyň dowamynda döwlet maksatnamalarynyň ýerine ýetirilişi, bazarlardaky harytlaryň nyrhlary we baýramçylyk mynasybetli alyjylara hödürlenilýän önümler bilen tanyşdy.
Iş saparynyň netijeleri boýunça wise-premýer Balkan welaýatynyň häkimliginde iş maslahatyny geçirdi.