Figaro: Parižde 2024-nji ýylda geçiriljek Olimpiadanyň açylyşyny 600 müň tomaşaçy görüp biler

Figaro: Parižde 2024-nji ýylda geçiriljek Olimpiadanyň açylyşyny 600 müň tomaşaçy görüp biler

2024-nji ýylda Parižde geçiriljek Olimpiýa oýunlaryny gurnaýjylar 600 müň tomaşaçy açylyş dabarasynyň janly şaýady bolup biler diýip hasaplaýarlar. Bu barada “Le Figaro” gazeti habar berdi. Muny TASS ýetirýär.

1 milliarda golaý adam dabaranyň teletomaşaçysy bolup biler diýip, neşir belleýär.

Gazetiň habar bermegine görä, dabaranyň esasy geçiriljek ýeri Sena derýasy bolar. Materialda 600 müň tomaşaçynyň üç sagatdan gowrak dowam etjek dabara gatnaşyp biljekdigi bellenilýär. Derýanyň iki tarapy boýunça ýokarky kenarlaryň barmak üçin mugt bolmagyna garaşylýar. Aşaky kenarlarda wagtlaýyn münberler gurnalar. Ýöne petekleriň bahasy heniz kesgitlenmedi.

“Le Figaronyň” maglumatlary boýunça, dabara şäheriň merkezindäki iň meşhur binalar gatnaşar. Adaty ýörişe gatnaşýan türgenler Austerlis köprüsinden Eýfel diňiniň sebitinde ýerleşýän Ýena köprüsine çenli derýa bilen, takmynan, 6 km geçjek 160 gaýykda ýerleşerler. Şol ýerden 10 müň töweregi türgen Trokadero meýdançasyna ugrar, ol ýerde çykyşlar we Olimpiýa alawyny ýakmak dabarasy meýilleşdirilýär.

Pariždäki Olimpiada 2024-nji ýylyň 26-njy iýulyndan 11-nji awgusty aralygynda geçiriler. Fransiýanyň paýtagty ýaryşlary üçünji gezek kabul eder. Mundan öň, Parižde oýunlar 1900-nji we 1924-nji ýyllarda geçirildi.