Instagram 13 ýaşa ýetmedik çagalar üçin sosial ulgama girişi ýapar

Instagram 13 ýaşa ýetmedik çagalar üçin sosial ulgama girişi ýapar

Instagram-yň başlygy Adam Mosseri 13 ýaşa ýetmedik ähli çagalar üçin sosial ulgama girişi ýapjakdygyny mälim etdi. Bu barada vse42.ru habar berdi.

Adam Mosseri bu maglumaty ABŞ-nyň Kongresinde beren görkezmesinde mälim etdi. Ol bu ýere Sosial ulgamyň çagalaryň psihikasyna ýaramaz täsiriniň bardygyny görkezmek üçin çagyryldy diýip, çeşme belleýär.

"Biz 13 ýaşa çenli çagalaryň hasaplaryny tapmaga we pozmaga mümkinçilik berýän täze tehnologiýany, täze algoritmleri işläp taýýarlaýarys" - diýip, Instagram sosial ulgamynyň başlygy aýtdy.

REN teleýaýlymynyň žurnalistleri bu goşundyda ene-ata gözegçiligi funksiýasynyň hem boljakdygyny nygtadylar. Şeýle hem uly ýaşly ulanyjylaryň sosial ulgamdaky kämillik ýaşyna ýetmediklere habarnama iberip bilmejekdikleri bellendi.