12-nji dekabrdaky dynç güni 13-nji dekabra geçirildi

12-nji dekabrdaky dynç güni 13-nji dekabra geçirildi

Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Täze ýylyň öňüsyrasyndaky giňişleýin mejlisinde Halkara Bitaraplyk gününe düşýän dynç gününi geçirmek hakyndaky resminama gol çekdi.

«Watan» habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, ýurdumyzyň ilatynyň Halkara Bitaraplyk gününi dabaraly belläp geçmegi hem-de oňat dynç almagy üçin oňaýly şertleri döretmek maksady bilen, şeýle hem Türkmenistanyň Zähmet kodeksiniň 81-nji maddasynyň 2-nji bölegine laýyklykda, Türkmenistanyň Prezidenti degişli Permana gol çekdi.

Bu resminama laýyklykda, 2021-nji ýylyň 12-nji dekabryndaky dynç gününi 13-nji dekabra duşenbe gününe geçirmek bellenildi.