12-nji dekabrdaky dynç güni 13-nji dekabra geçirildi

  • 11.12.2021 01:22
  • 11143
12-nji dekabrdaky dynç güni 13-nji dekabra geçirildi

Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Täze ýylyň öňüsyrasyndaky giňişleýin mejlisinde Halkara Bitaraplyk gününe düşýän dynç gününi geçirmek hakyndaky resminama gol çekdi.

«Watan» habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, ýurdumyzyň ilatynyň Halkara Bitaraplyk gününi dabaraly belläp geçmegi hem-de oňat dynç almagy üçin oňaýly şertleri döretmek maksady bilen, şeýle hem Türkmenistanyň Zähmet kodeksiniň 81-nji maddasynyň 2-nji bölegine laýyklykda, Türkmenistanyň Prezidenti degişli Permana gol çekdi.

Bu resminama laýyklykda, 2021-nji ýylyň 12-nji dekabryndaky dynç gününi 13-nji dekabra duşenbe gününe geçirmek bellenildi.


şu gün 09:32
2660

Türkmenistan Eýranda geçirilen «STAR EXPO 2023» sergisine gatnaşdy

28-nji noýabrda Maşat şäherinde «Star Expo 2023» ady bilen iýmit we syýahatçylyk ugruna bagyşlanan dördünji sergi öz işine başlady. Şäheriň “Ýyldyz” söwda merkeziniň binasynda işe başlan bu sergä Türkmenistanyň...

düýn 12:40
1602

Bişkekde Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygyna bagyşlanan tegelek stol geçirildi

29-njy noýabrda J.Balasagyn adyndaky Gyrgyzystanyň milli uniwersitetinde Türkmenistanyň Gyrgyzystandaky (Bişkek ş.) ilçihanasy tarapyndan Gündogaryň beýik akyldary we nusgawy şahyry Magtymguly Pyragynyň doglan...

düýn 11:50
2425

Aşgabadyň we welaýatlaryň teatrlarynda dünýä nusgawy sahna eserleri görkeziler. Wagty we tertibi

Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň 28 ýyllygy mynasybetli Aşgabatdaky hem-de ýurdumyzyň welaýatlaryndaky teatrlarda «Hemişelik Bitaraplyk — dost–doganlyk binýady» atly dünýä nusgawy sahna eserleriniň hepdeligi...

30.11.2023 23:28
5278

Türkmenistan «Asyrlaryň yzlary» atly halkara ylmy ýygyndyny neşir etmäge taýýarlanýar

Türkmenistanyň taryhy we medeni ýadygärliklerinde geçirilen ylmy barlaglaryň dowamynda soňky ýyllarda toplanan ylmy maglumatlary dünýäniň ylmy jemgyýetçiligine giňden tanatmak maksady bilen, «Asyrlaryň yzlary» ...