Türkmenistan bilen BMG-niň hyzmatdaşlyk maksatnamasy boýunça onlaýn mejlis geçirildi

Türkmenistan bilen BMG-niň hyzmatdaşlyk maksatnamasy boýunça onlaýn mejlis geçirildi

7-nji dekabrda Türkmenistan bilen Birleşen Milletler Guramasynyň arasynda durnukly ösüş ugrunda 2021-2025-nji ýyllar üçin hyzmatdaşlygyň Çarçuwaly maksatnamasyny durmuşa geçirmek boýunça Bilelikdäki ýolbaşçy we utgaşdyryjy komitetiň mejlisi onlaýn görnüşde geçirildi. Oňa Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň, beýleki degişli ministrlikleriniň hem-de pudak edaralarynyň ýolbaşçylary we hünärmenleri, şeýle-de BMG-niň Aşgabatdaky düzüm birlikleriniň ýolbaşçylary hem-de wekilleri gatnaşdylar.

TDIM-niň mfa.gov.tm saýtynda habar berlişi ýaly, mejlisiň dowamynda Türkmenistanyň BMG we onuň ýöriteleşdirilen edaralary bilen, howpsuzlygy üpjün etmek, gender deňligi, ekologik meseleler we beýlekiler ýaly wajyp ugurlar boýunça özara hereketleriniň ösdürilmegi bilen bagly geljekki ädimler ara alnyp maslahatlaşyldy.

Hususan-da, durmuş-ykdysady ulgama degişli taslamalaryň amala aşyrylmagynyň, şeýle hem lukmançylyk diplomatiýasynyň ugry boýunça köptaraplaýyn gatnaşyklaryň işjeňleşdirilmeginiň ähmiýeti babatda pikir alşyldy.