Hünärmen: pandemiýanyň iki ýylynda internet ulanyjylaryň sany 17% ýokarlandy

Hünärmen: pandemiýanyň iki ýylynda internet ulanyjylaryň sany 17% ýokarlandy

Pandemiýanyň iki ýylynda internet ulanyjylaryň sany 17% ýokarlandy. Bu barada Halkara elektroaragatnaşyk birleşiginiň Elektroaragatnaşygyň ösüş býurosynyň müdiri Dorin Bogdan Martin Polşanyň Katowise şäherinde açylan BMG-niň internet pudagynda döwlet syýasaty boýunça 16-njy ýyllyk forumynda eden çykyşynda aýtdy diýip, TASS habar berýär. 

“Soňky iki ýylda internet ulanyjylaryň sany 17% ýokarlandy. Bu biziň soňky 10 ýylda gören iň uly ösüşimizdir. Şeýle-de bolsa, biz 2,9 mlrd adamyň ýa-da dünýä ilatynyň 37%-iniň hiç haçan internete birikmändigini bilýäris” – diýip, Bogdan Martin aýtdy. “Bu adamlar pandemiýa döwründe hem işe, bilime, köp hyzmatlara, maglumatlara elýeterli bolmadylar” – diýip, ol sözüniň üstüni ýetirdi.

Müdiriň belleýşi ýaly, dünýäde 4,9 mlrd adam internete girmekde dürli kynçylyklara sezewar bolýar. Bu işiň ýa-ha bahasy, ýa-da durnuklylygy we tizligi bilen baglanyşyklydyr.

BMG-niň Baş sekretarynyň Ykdysady we sosial meseleler boýunça orunbasary Lýu Çženmin hem Katowisedäki forumda çykyş edip, bütin adamzadyň ýarysyna golaýynyň henizem internete we sanly tehnologiýalara elýeterli däldigini belledi.

BMG-niň ýyllyk forumy Katowisede “Birleşen internet” şygary bilen geçirilýär. Guramaçylaryň habar bermegine görä, 10-njy dekabra çenli 175 ýurtdan, takmynan, 1 müň gatnaşyjy 250 diskussiýanyň dowamynda internetiň ösüşi bilen bagly alty esasy meseläni uzak aralykdan ýa-da ýerinde ara alyp maslahatlaşar.

Foruma dürli ýurtlaryň hökümetleriniň we parlamentleriniň, jemgyýetçilik guramalarynyň, hususy sektoryň, ylym we tehnika dünýäsiniň wekilleri gatnaşýar.