Instagram mazmun görlende arakesme etmegiň zerurlygy barada ýatlatma funksiýasyny işe girizdi

Instagram mazmun görlende arakesme etmegiň zerurlygy barada ýatlatma funksiýasyny işe girizdi

Instagram sosial ulgamy ulanyjylara lentalary görmekden dynç almalydygy barada duýduryş ýollaýan öň anons edilen guraly işe girizdi. Bu barada hyzmatyň administrasiýasynyň başlygy Adam Mosseriniň resmi Instagram blogunda ýerleşdirilen hatynda aýdylýar diýip, TASS belleýär.

“Meniň üçin adamlaryň Instagram-da wagt geçirmekden lezzet almagy möhümdir, şonuň üçin şu gün biz adamlara sosial ulgamda wagtlaryny nähili geçirýändikleri barada aňly-düşünjeli netije çykarmaga mümkinçilik bermek üçin “Take A Break” (“Arakesme et”) funksiýasyny işe girizýäris. Eger ulanyjy belli bir wagtlap lentany geçirmegi dowam etdirse, duýduryş saklanmagyň we dynç almagyň wagtydygyny habar berer.

Mosseri funksiýanyň ulanylyşynyň ýetginjek auditoriýanyň arasynda aýratyn ýaýbaňlandyryljakdygyny belledi. Ýetginjekleriň täze gural barada bilmegi üçin, olara wagt barada ýatlatmalary açmak teklibi bilen duýduryş görkeziler.

Täze funksiýa ABŞ-da, Beýik Britaniýada, Irlandiýada, Kanadada, Täze Zelandiýada we Awstraliýada 7-nji dekabrdan işläp başlar, beýleki ýurtlarda indiki ýylyň başynda elýeterli bolar.

Mundan başga-da, Instagram ulanyjylara bir gezekde köp sanly suratlary ýa-da wideolary, şeýle-de teswirleri we laýklary bozmaga mümkinçilik berjek funksiýany synagdan geçirip başlar. Isleg bildirýänleriň ählisi täze mümkinçiligi ýanwar aýynda synap biler diýlip çaklanylýar.