ÝUNESKO emeli intellekt gurşawynda ilkinji global etiki ülňüleri kabul etdi

ÝUNESKO emeli intellekt gurşawynda ilkinji global etiki ülňüleri kabul etdi

ÝUNESKO agza döwletler emeli intellektiň ösüşine degişli bolan taryhda ilkinji global etiki ülňüleri kabul etdiler. Bu barada guramanyň metbugat gullugyna salgylanyp, TASS habar berýär.

“Görkezmeler emeli intellektiň jemgyýete berýän artykmaçlygyny ulanmaga we bu tehnologiýalar bilen  baglanyşykly töwekgelçilikleri azaltmaga kömek etmek üçin gönükdirilendir” – diýlip, habarda aýdylýar.

ÝUNESKO emeli intellektiň jemgyýetiň öňünde durýan, hususan-da rak keselini bejermekde, açlyga garşy göreşde we mätäç ýurtlara kömek bermegiň netijeliligini ýokarlandyrmakda çylşyrymly meseleleri çözmäge mümkinçilik berýändigini belleýär. Şunuň bilen birlikde, bu tehnologiýalar “şahsy durmuşyň syrlary üçin howp” we “köpçülikleýin yzarlaýşy guramak howpy” ýaly “görlüp-eşidilmedik kynçylyklary” döredýär diýlip, metbugat relizinde bellenilýär.

Hususan-da, görkezmeler kompaniýalary we döwletleri şahsy maglumatlary goramagyň netijeliligini ýokarlandyrmaga çagyrýar. “Adamlar şahsy maglumatlarynyň ýazgylaryna girmäge we hatda bozmaga mümkinçilik almaly” – diýlip, etiki ülňülerde kesgitlenýär.

Görkezmeleriň ýene bir düzgüni köpçülikleýin yzarlaýşy guramak üçin emeli intellektiň ulanylmagynyň gadagan edilmegine degişlidir.

Şeýle-de, resminamada howanyň üýtgemegine garşy göreşmek üçin emeli intellekti işjeň ulanmak çagyryşy bar. Şol bir wagtyň özünde, emeli intellektiň işi daşky gurşawa zyýan ýetirmeli däldir, ýagny gürrüň şeýle ulgamlaryň işinde uglerod yzyny azaltmak we energiýany sarp etmek barada gidýär.