Täzeden dikeldilen Big-Ben sagady Täze ýyla golaý açylar

Täzeden dikeldilen Big-Ben sagady Täze ýyla golaý açylar

Big-Ben sagat diňiniň siferblaty tas dört ýyl dikeldiş işlerinden soň Täze ýyl mynasybetli açylar. Bu barada Reuters agentligi habar berdi diýip, TASS belleýär.

“Täze ýyldan öň, bütin dünýäde meşhur bolan sagadyň ýene-de wagty hasaplap başlandygyny görmek bolar” – diýip, dikeldiş boýunça taslamanyň ýolbaşçysy Nik Sterj aýtdy.

Birnäçe ýylyň dowamynda ýüzlerçe ussa 1859-njy ýylda bu diňiň gurlan wagtyndan bäri iň uly dikeldiş işiniň çäklerinde daş örümini täzelediler, metal gurluşlary çalyşdylar, diňi gaýtadan reňkläp, gyzyl çaýdylar. 

Dikeldiş işleri siferblatlardaky ähli aýna panelleriniň çalşylmagyny öz içine alýar. Diller, sanlar we beýleki detallar açyk gök reňke boýaldy. Sterjiň aýtmagyna görä, gurluşyk tagtalarynyň aýrylmagy 79,7 mln funt sterling (107 mln dollar) bahaly taslamany durmuşa geçirmekde “möhüm tapgyr” boldy.

Angliýaly arhitektor Ogastes Pýujiniň taslamasy boýunça beýikligi 96 metr bolan Ýelizaweta diňiniň gurluşygy 1859-njy ýylda tamamlandy. Ol wiktoriýa eýýamynyň ýadygärligi bolup, ÝUNESKO-nyň bütindünýä mirasynyň obýektleriniň sanawyna girýär. Ol 2012-nji ýyla çenli Westminster köşgüniň sagat diňi diýlip atlandyryldy. Şa zenany Ýelizaweta II-niň hökümdarlygynyň 60 ýyllygy mynasybetli oňa monarhyň ady dakyldy.