Asteroidiň ugruny üýtgetmek üçin synag enjamy kosmosa uçuryldy

Asteroidiň ugruny üýtgetmek üçin synag enjamy kosmosa uçuryldy

Ýeriň asteroid gorag ulgamyny synag etmek üçin ABŞ-nyň Harby-howa güýçleriniň Wandenberg bazasyndan kosmos apparaty uçuryldy. "Dart" apparatyna asman jisimlerini öwrenmek däl-de, olaryň biriniň hereket ugruny üýtgetmek tabşyryldy. Bu barada Euronews habar berdi.

Hünärmenleriň üns merkezinde “Didimos” goşa asteroidi durýar. Zerur bolan halatynda ýerdäki adamlary uly asteroid bilen çaknyşmakdan goramaga mümkinçilik berýän manýowry hut şu asteroidde amala aşyrmak kararyna gelindi. Alymlar "Didimos"-yň özboluşly trenažýor ýaly bir zatdygyny, onuň özüniň planetamyza howp salmaýandygyny nygtaýarlar.

“Dart” apparaty ýyldyz we Gün nawigasiýasy üçin ultra-takyk gurallar, şeýle hem barlagy göni asteroidiň merkezine gönükdirmek üçin zerur kamera bilen enjamlaşdyrylandyr.